משלוח חינם

למזמינים מעל 199 ש”ח
3-4 ימי עסקים

054-3000920

להזמנה סיטונאית/ ועדי עובדים

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי השימוש

כללי

אתר titanium  (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור

הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות חברת טיטניום בע”מ

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת טיטניום בע”מ (להלן “החברה”.)

שמענה הרשום הינו: רחוב דרך יפו ת”א 56, תל אביב.

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה

הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי שימוש

ולהתעדכן בהם.

שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, יעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים

במדיניות הפרטיות  “והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.

תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו

מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.

תנאי תקנון אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר

תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו“ב.) כמו כן הם חלים על השימוש

באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, הנך מצהיר כי: הינך בן 18

שנה לפחות; אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים

באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.

במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18 ) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק כלשהו”) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.. מבלי לגרוע מכלליות הא מור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או

לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ו יגרום נזק וכיוצ”ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

החברה” שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים

שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של

המכירות באתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של

החברה באמצעות דואר אלקטרוני : [email protected]  של שירות הלקוחות און ליין,

ו/או באמצעות הטלפון במספר 054-3000920 בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00.

בכפוף לתנאי השימוש, המונח ”משתמש“ משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה

שהיא.(להלן: ”המשתמש“ ו/או ”הלקוח“).

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

מוצרים באתר

מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת )קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים(. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.

באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: “המוצרים“).

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירי המוצרים באתר:

כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים (₪)

המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול

טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את

הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר

הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.

תנאי אספקת מוצרים:

מפעילת האתר תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, בהתאם לתנאי השימוש של האתר. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

להלן פירוט תנאי האספקה (משתנה בהתאם לתנאי השילוח שלנו):

משלוח עד הבית – עד ארבעה ימי עסקים.

אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים

באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה מיד אחרי ביצוע העסקה בכתובת: דרך יפו ת”א 56 בתיאום מראש. יש לאסוף את המוצר תוך 14 ימי עסקים מזמן ביצוע העסקה.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ואו מקומות וערים מרוחקים אשר יחויבו בתוספת תשלום מראש.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א‘- ה‘, לא כולל ימי שישי, שבת,

ערבי חג וימי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה12:00 ,מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום

העבודה הבא.

בישובים מרוחקים כגון: אילת, יישובי הערבה, ישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן החברה לא יכולה להתחייב להגעת המוצר בדואר או על ידי שליח תוך זמני האספקה המנויים לעיל, וייתכנו עיכובים באספקת המוצר.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את

המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות

זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר.

למפעילת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה

זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע בדרך

של איסוף עצמי, כמפורט לעיל.

דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר

לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו מפעילת האתר מבצעת את

ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעותם, ויחייב כל מציע. ויודגש, ככל ומשלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אזי ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ“ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ“ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה

מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או

מערכת הטלפונים וכיוצ“ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם

ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

בעת אספקת משלוח עד הבית עם אישור מסירה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותו של בגיר במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו, כתנאי למסירה. ככל וקטין יחתום כאמור, יראו בחתימתו כאילו קיבל אישור אפוטרופוס, והיא תשמש כהוכחה לכך שקיבל את המשלוח.

בכל מקרה, ובפרט במשלוח עד הבית עם אישור מסירה, בו לא יעלה בידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 5 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על מפעילת האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר או, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

מפעילת האתר מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה

ובפרטים המופיעים באותה הודעה. היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה

ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.

במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות

האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד

מפעילת האתר בעניין זה.

במקרה של שינוי כתובת לאחר ביצוע הזמנה, ייתכן עיכוב באספקת המשלוח

5 .מבצעים, הטבות והנחות:

מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי.דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר.

מבצע, הטבה, קופון/שובר מתנה )לרבות קוד קופון (מוגבל למימוש אחד לכל משתמש, כולל כפל מבצעים, למעט אם מפעילת האתר ציינה אחרת במפורש (לרבות בפרסומת ו/או בדף מכירה של מוצר, ו/או במקום אחר באתר).

אחריות

מפעילת האתר לא תישא בעלויות ו/או בנזק, מכל סוג שהוא, עקב שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים ע“י קטין (מתחת לגיל 18) או ע“י אחר שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות. כל פעולה שבוצעה כאמור, יראו אותה כפעולה שבוצעה על ידי או באישור אפוטרופוס של מבצע הפעולה.

האחריות למזוודות שנרכשו באתר ו/או בחנות תקפה עם הצגת חשבונית בלבד! והינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה הרשום בקבלה, האחריות מכסה על החלקים הבאים:

סטנד המזוודה, ראשי רוכסן, ומנעול המזוודה. במידה וניתן לתיקון.

שבר, נזק או תקלה הנגרמת משימוש לא סביר, בלאי או כתוצאה מצד שלישי לא מכוסה באחריות, כולל חברות תעופה, בתי מלון וספקים אחרים. בנוסף חברת טיטניום לא אחראית לשבר במזוודה, גלגלי המזוודה וגוף המזוודה במקרים כאלו יש לדאוג לדו”ח נזק מחברת התעופה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע לאחר בדיקת המזוודה האם הנזק נגרם כתוצאה משימוש לא סביר.

יש לבדוק את המזוודה היטב בטרם עזיבתכם את שדה התעופה או מלון במידה ונגרם נזק למזוודה, יש לפנות לדלפק חברת התעופה, ולמלא דו”ח נזק ולממש את אחריות חברת התעופה,

חברת טיטניום לא תישא באחריות המקרים אלה. 

 

האחריות הבלעדית לנזק הנגרם למוצרים, לאחר שימוש אינו חל על מפעילת האתר. בהתאם לאמנת מונריאול, המגנה על הלקוח במקרה של נזק שנגרם למזוודה בעת השינוע ע”י חברת התעופה. במקרה כזה על הלקוח לפנות לחברת התעופה ומלא דו”ח נזק, וזאת בטרם עזב את שדה התעופה.

אם אתה סבור כי המוצר שרכשת באמצעות האתר, הגיע אלייך כשהוא לוקה בפגם כלשהו נשמח לעזרתך על מנת למנוע הישנות בעתיד. אנא פנה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בטלפון 054-3000920 בין השעות 9:00-17:00.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה,

שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר כלשהוא לא יחייב הדבר את החברה.

מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין מפעילת האתר אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 1981( – להלן: ”חוק הגנת הצרכן“( והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.
הינך רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי
רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את
ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ג. ”מידע“ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ“ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס(;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג חברת “טיטניום בע”מ” ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני
[email protected]  . ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא
במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: ”הודעת אישור ביטול העסקה“). עליך לצרף
להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה
אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי
עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.
חשוב לדעת! את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש
כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר
יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון החברה כי המוצר אכן פגום או אינו
מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר לחברה ויימצא ע“י החברה כי המוצר הינו
תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש לכתובת דרך יפו 56 ת”א, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל
נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו לחברה יהיה באחריותך בלבד.
החזר כספי – חשוב לדעת!
ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט לשימוש באתר בלבד.
מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה
יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של
הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
לפרטים נוספים שירות לקוחות )טלפוני( ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א‘ – ה‘
בין השעות 9:00-17:00 בטלפון: 054-3000920 או בדוא“ל [email protected]

מסירת מידע:

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

הלקוח מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעילת האתר הינו מידע נכון ומדויק במועד ההרשמה לאתר, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עמך ובין היתר, הינך מתחייב לכך, כי המידע אודות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת ופרטי הנמען יהיו נכונים.

במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הלקוח מתחייב לעדכן את מפעילת האתר בהקדם האפשרי בפרטייך החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות בפרטי ההתקשרות עימך.

ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסרת למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או

הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יישמר במאגר מידע, ואשר משמש לשמירה על קשר מסחרי רציף עם הלקוחות, לרבות מסירת הודעות שיווקיות ומסחריות ועדכונים בדבר מבצעים לפרטים נוספים ראו במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

הנך רשאי לבקש תיקון ו/או מחיקת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ“א-1981.

לתשומת ליבך: בקבלתך את המזוודה מהטיסה אנא בדוק את המזוודה לפני יציאתך את אולם המכס.

אין אנו אחראים לנזק הנגרם ע”י חברת תעופה או חברת הובלה אחרת.

בנקרה של נזק יש לדאוג לדו”ח נזק מחברת התעופה.

חברת טיטניום אחראית על רוכסני המזוודה ועל ידית אחיזה של המזוודה בלבד! במידה של נזק באחד מהגורמים האלה, התיקון התבצע בחנות היבואן בדרך יפו 56 ת”א.

תשימו לב!!! מזוודה היא אינה תיק המיועד לצבא, המזוודה מיועדת לטיסות בלבד!

פרטיות:

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

הפסקת שימוש ושינויים באתר:

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא

יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

מפעילת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של

השירותים או חבילות המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך

להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט

והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו“ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי

מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

יצירת קשר:

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בדוא“ל: [email protected]  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם

 

כללי

אתר titanium  (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור

הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות חברת טיטניום בע”מ

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת טיטניום בע”מ (להלן “החברה”.)

שמענה הרשום הינו: רחוב דרך יפו ת”א 56, תל אביב.

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה

הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי שימוש

ולהתעדכן בהם.

שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, יעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים

במדיניות הפרטיות  “והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.

תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו

מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.

תנאי תקנון אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר

תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו“ב.) כמו כן הם חלים על השימוש

באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, הנך מצהיר כי: הינך בן 18

שנה לפחות; אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים

באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.

במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18 ) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק כלשהו”) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.. מבלי לגרוע מכלליות הא מור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או

לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ו יגרום נזק וכיוצ”ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

החברה” שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים

שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של

המכירות באתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של

החברה באמצעות דואר אלקטרוני : [email protected]  של שירות הלקוחות און ליין,

ו/או באמצעות הטלפון במספר 054-3000920 בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00.

בכפוף לתנאי השימוש, המונח ”משתמש“ משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה

שהיא.(להלן: ”המשתמש“ ו/או ”הלקוח“).

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

מוצרים באתר

מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת )קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים(. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.

באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: “המוצרים“).

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירי המוצרים באתר:

כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים (₪)

המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול

טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את

הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר

הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.

תנאי אספקת מוצרים:

מפעילת האתר תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, בהתאם לתנאי השימוש של האתר. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

להלן פירוט תנאי האספקה (משתנה בהתאם לתנאי השילוח שלנו):

משלוח עד הבית – עד ארבעה ימי עסקים.

אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים

באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה מיד אחרי ביצוע העסקה בכתובת: דרך יפו ת”א 56 בתיאום מראש. יש לאסוף את המוצר תוך 14 ימי עסקים מזמן ביצוע העסקה.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ואו מקומות וערים מרוחקים אשר יחויבו בתוספת תשלום מראש.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א‘- ה‘, לא כולל ימי שישי, שבת,

ערבי חג וימי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה12:00 ,מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום

העבודה הבא.

בישובים מרוחקים כגון: אילת, יישובי הערבה, ישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן החברה לא יכולה להתחייב להגעת המוצר בדואר או על ידי שליח תוך זמני האספקה המנויים לעיל, וייתכנו עיכובים באספקת המוצר.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את

המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות

זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר.

למפעילת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה

זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע בדרך

של איסוף עצמי, כמפורט לעיל.

דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר

לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו מפעילת האתר מבצעת את

ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעותם, ויחייב כל מציע. ויודגש, ככל ומשלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אזי ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ“ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ“ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה

מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או

מערכת הטלפונים וכיוצ“ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם

ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

בעת אספקת משלוח עד הבית עם אישור מסירה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותו של בגיר במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו, כתנאי למסירה. ככל וקטין יחתום כאמור, יראו בחתימתו כאילו קיבל אישור אפוטרופוס, והיא תשמש כהוכחה לכך שקיבל את המשלוח.

בכל מקרה, ובפרט במשלוח עד הבית עם אישור מסירה, בו לא יעלה בידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 5 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על מפעילת האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר או, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

מפעילת האתר מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה

ובפרטים המופיעים באותה הודעה. היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה

ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.

במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות

האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד

מפעילת האתר בעניין זה.

במקרה של שינוי כתובת לאחר ביצוע הזמנה, ייתכן עיכוב באספקת המשלוח

5 .מבצעים, הטבות והנחות:

מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי.דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר.

מבצע, הטבה, קופון/שובר מתנה )לרבות קוד קופון (מוגבל למימוש אחד לכל משתמש, כולל כפל מבצעים, למעט אם מפעילת האתר ציינה אחרת במפורש (לרבות בפרסומת ו/או בדף מכירה של מוצר, ו/או במקום אחר באתר).

אחריות

מפעילת האתר לא תישא בעלויות ו/או בנזק, מכל סוג שהוא, עקב שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים ע“י קטין (מתחת לגיל 18 )או ע“י אחר שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות. כל פעולה שבוצעה כאמור, יראו אותה כפעולה שבוצעה על ידי או באישור אפוטרופוסו של מבצע הפעולה.

האחריות למזוודות שנרכשו באתר ואו בחנות תקפה עם הצגת חשבונית בלבד! והינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה הרשום בקבלה, האחריות מכסה על החלקים הבאים:

סטנד המזוודה, ראשי רוכסן, ידיות המזוודה, ומנועל המזוודה בלבד!

שבר, נזק בגלגל, או תקלה הנגרמת משימוש לא סביר, בלאי או כתוצאה מצד שלישי לא מכוסה באחריות, כולל חברות תעופה, בתי מלון וספקים אחרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע לאחר בדיקת המזוודה האם הנזק נגרם כתוצאה משימוש לא סביר.

יש לבדוק את המזוודה היטב בטרם עזיבתכם את שדה התעופה או מלון במידה ונגרם נזק למזוודה , יש לפנות לדלפק חברת התעופה, ולמלא דו”ח נזק ולממש את אחריות חברת התעופה,

חברת טיטניום לא תישא באחריות המקרים אלה. 

האחריות הבלעדית לנזק הנגרם למוצרים, לאחר שימוש אינו חל על מ]עילת האתר. בהתאם לאמנת מונריאול, המגנה על הלקוח במקרה של נזק שנגרם למזוודה בעת השינוע ע”י חברת התעופה. במקרה כזה על הלקוח לפנות לחברת התעופה ומלא דו”ח נזק, וזאת בטרם עזב את שדה התעופה.

אם אתה סבור כי המוצר שרכשת באמצעות האתר, הגיע אלייך כשהוא לוקה בפגם כלשהו נשמח לעזרתך על מנת למנוע הישנות בעתיד. אנא פנה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בטלפון 054-3000920 בין השעות 9:00-17:00.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה,

שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר כלשהוא לא יחייב הדבר את החברה.

מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין מפעילת האתר אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

 

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 1981( – להלן: ”חוק הגנת הצרכן“( והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.
הינך רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי
רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את
ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ג. ”מידע“ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ“ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס(;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג חברת “טיטניום בע”מ” ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני
[email protected]  . ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא
במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: ”הודעת אישור ביטול העסקה“). עליך לצרף
להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה
אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי
עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.
חשוב לדעת! את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש
כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר
יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון החברה כי המוצר אכן פגום או אינו
מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר לחברה ויימצא ע“י החברה כי המוצר הינו
תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש לכתובת דרך יפו 56 ת”א, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל
נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו לחברה יהיה באחריותך בלבד.
החזר כספי – חשוב לדעת!
ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט לשימוש באתר בלבד.
מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה
יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של
הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
לפרטים נוספים שירות לקוחות )טלפוני( ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א‘ – ה‘
בין השעות 9:00-17:00 בטלפון: 054-3000920 או בדוא“ל [email protected]

מסירת מידע:

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

הלקוח מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעילת האתר הינו מידע נכון ומדויק במועד ההרשמה לאתר, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עמך ובין היתר, הינך מתחייב לכך, כי המידע אודות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת ופרטי הנמען יהיו נכונים.

במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הלקוח מתחייב לעדכן את מפעילת האתר בהקדם האפשרי בפרטייך החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות בפרטי ההתקשרות עימך.

ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסרת למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או

הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יישמר במאגר מידע, ואשר משמש לשמירה על קשר מסחרי רציף עם הלקוחות, לרבות מסירת הודעות שיווקיות ומסחריות ועדכונים בדבר מבצעים לפרטים נוספים ראו במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

הנך רשאי לבקש תיקון ו/או מחיקת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ“א-1981.

לתשומת ליבך: בקבלתך את המזוודה מהטיסה אנא בדוק את המזוודה לפני יציאתך את אולם המכס.

אין אנו אחראים לנזק הנגרם ע”י חברת תעופה או חברת הובלה אחרת.

בנקרה של נזק יש לדאוג לדו”ח נזק מחברת התעופה.

חברת טיטניום אחראית על ראשי רוכסני המזוודה ועל ידית אחיזה של המזוודה בלבד! במידה של נזק באחד מהגורמים האלה, התיקון התבצע בחנות היבואן בדרך יפו 56 ת”א.

תשימו לב!!! מזוודה היא אינה תיק המיועד לצבא, המזוודה מיועדת לטיסות בלבד!

פרטיות:

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

הפסקת שימוש ושינויים באתר:

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא

יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

מפעילת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של

השירותים או חבילות המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך

להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט

והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו“ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי

מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

יצירת קשר:

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בדוא“ל: [email protected]  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם

 

כללי

אתר titanium  (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור

הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות חברת טיטניום בע”מ

המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת טיטניום בע”מ (להלן “החברה”.)

שמענה הרשום הינו: רחוב דרך יפו ת”א 56, תל אביב.

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה

הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי שימוש

ולהתעדכן בהם.

שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, יעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים

במדיניות הפרטיות  “והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.

תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו

מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.

תנאי תקנון אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר

תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו“ב.) כמו כן הם חלים על השימוש

באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, הנך מצהיר כי: הינך בן 18

שנה לפחות; אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים

באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.

במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18 ) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק כלשהו”) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.. מבלי לגרוע מכלליות הא מור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או

לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ו יגרום נזק וכיוצ”ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

החברה” שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים

שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של

המכירות באתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של

החברה באמצעות דואר אלקטרוני : [email protected]  של שירות הלקוחות און ליין,

ו/או באמצעות הטלפון במספר 054-3000920 בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00.

בכפוף לתנאי השימוש, המונח ”משתמש“ משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה

שהיא.(להלן: ”המשתמש“ ו/או ”הלקוח“).

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

מוצרים באתר

מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת )קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים(. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.

באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: “המוצרים“).

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירי המוצרים באתר:

כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים (₪)

המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול

טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את

הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר

הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.

תנאי אספקת מוצרים:

מפעילת האתר תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, בהתאם לתנאי השימוש של האתר. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

להלן פירוט תנאי האספקה (משתנה בהתאם לתנאי השילוח שלנו):

משלוח עד הבית – עד ארבעה ימי עסקים.

אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים

באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה מיד אחרי ביצוע העסקה בכתובת: דרך יפו ת”א 56 בתיאום מראש. יש לאסוף את המוצר תוך 14 ימי עסקים מזמן ביצוע העסקה.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ואו מקומות וערים מרוחקים אשר יחויבו בתוספת תשלום מראש.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א‘- ה‘, לא כולל ימי שישי, שבת,

ערבי חג וימי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה12:00 ,מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום

העבודה הבא.

בישובים מרוחקים כגון: אילת, יישובי הערבה, ישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן החברה לא יכולה להתחייב להגעת המוצר בדואר או על ידי שליח תוך זמני האספקה המנויים לעיל, וייתכנו עיכובים באספקת המוצר.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את

המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות

זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר.

למפעילת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה

זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע בדרך

של איסוף עצמי, כמפורט לעיל.

דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר

לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו מפעילת האתר מבצעת את

ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעותם, ויחייב כל מציע. ויודגש, ככל ומשלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אזי ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ“ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ“ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה

מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או

מערכת הטלפונים וכיוצ“ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם

ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

בעת אספקת משלוח עד הבית עם אישור מסירה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותו של בגיר במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו, כתנאי למסירה. ככל וקטין יחתום כאמור, יראו בחתימתו כאילו קיבל אישור אפוטרופוס, והיא תשמש כהוכחה לכך שקיבל את המשלוח.

בכל מקרה, ובפרט במשלוח עד הבית עם אישור מסירה, בו לא יעלה בידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 5 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על מפעילת האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר או, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

מפעילת האתר מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה

ובפרטים המופיעים באותה הודעה. היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה

ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.

במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות

האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד

מפעילת האתר בעניין זה.

במקרה של שינוי כתובת לאחר ביצוע הזמנה, ייתכן עיכוב באספקת המשלוח

5 .מבצעים, הטבות והנחות:

מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי.דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר.

מבצע, הטבה, קופון/שובר מתנה )לרבות קוד קופון (מוגבל למימוש אחד לכל משתמש, כולל כפל מבצעים, למעט אם מפעילת האתר ציינה אחרת במפורש (לרבות בפרסומת ו/או בדף מכירה של מוצר, ו/או במקום אחר באתר).

אחריות

מפעילת האתר לא תישא בעלויות ו/או בנזק, מכל סוג שהוא, עקב שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים ע“י קטין (מתחת לגיל 18) או ע“י אחר שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות. כל פעולה שבוצעה כאמור, יראו אותה כפעולה שבוצעה על ידי או באישור אפוטרופוס של מבצע הפעולה.

האחריות למזוודות שנרכשו באתר ו/או בחנות תקפה עם הצגת חשבונית בלבד! והינה לתקופה של שנה מתאריך הרכישה הרשום בקבלה. האחריות מכסה על תיקון לחלקים הבאים:

סטנד המזוודה, ראשי רוכסן, ידיות המזוודה, ומנעול המזוודה בלבד!

שבר, נזק בגלגל, או תקלה הנגרמת משימוש לא סביר, בלאי או כתוצאה מצד שלישי לא מכוסה באחריות, כולל חברות תעופה, בתי מלון וספקים אחרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע לאחר בדיקת המזוודה האם הנזק נגרם כתוצאה משימוש לא סביר.

יש לבדוק את המזוודה היטב בטרם עזיבתכם את שדה התעופה או מלון במידה ונגרם נזק למזוודה, יש לפנות לדלפק חברת התעופה, ולמלא דו”ח נזק ולממש את אחריות חברת התעופה.

חברת טיטניום לא תישא באחריות המקרים אלה. 

האחריות הבלעדית לנזק הנגרם למוצרים, לאחר שימוש אינו חל על מפעילת האתר. בהתאם לאמנת מונריאול, המגנה על הלקוח במקרה של נזק שנגרם למזוודה בעת השינוע ע”י חברת התעופה. במקרה כזה על הלקוח לפנות לחברת התעופה ומלא דו”ח נזק, וזאת בטרם עזב את שדה התעופה.

אם אתה סבור כי המוצר שרכשת באמצעות האתר, הגיע אלייך כשהוא לוקה בפגם כלשהו נשמח לעזרתך על מנת למנוע הישנות בעתיד. אנא פנה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בטלפון 054-3000920 בין השעות 9:00-17:00.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה,

שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר כלשהוא לא יחייב הדבר את החברה.

מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין מפעילת האתר אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 1981( – להלן: ”חוק הגנת הצרכן“( והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.
הינך רשאי לבטל עסקה עד 7 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי
רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.
עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את
ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ג. ”מידע“ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ“ה-1995;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס(;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג חברת “טיטניום בע”מ” ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני
[email protected]  . ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא
במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: ”הודעת אישור ביטול העסקה“). עליך לצרף
להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה
אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי
עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.
חשוב לדעת! את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש
כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר
יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון החברה כי המוצר אכן פגום או אינו
מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר לחברה ויימצא ע“י החברה כי המוצר הינו
תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש לכתובת דרך יפו 56 ת”א, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל
נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו לחברה יהיה באחריותך בלבד.
החזר כספי – חשוב לדעת!
ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט לשימוש באתר בלבד.
מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה
יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של
הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
לפרטים נוספים שירות לקוחות )טלפוני( ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א‘ – ה‘
בין השעות 9:00-17:00 בטלפון: 054-3000920 או בדוא“ל [email protected]

מסירת מידע:

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

הלקוח מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעילת האתר הינו מידע נכון ומדויק במועד ההרשמה לאתר, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עמך ובין היתר, הינך מתחייב לכך, כי המידע אודות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת ופרטי הנמען יהיו נכונים.

במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הלקוח מתחייב לעדכן את מפעילת האתר בהקדם האפשרי בפרטייך החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות בפרטי ההתקשרות עימך.

ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסרת למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או

הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יישמר במאגר מידע, ואשר משמש לשמירה על קשר מסחרי רציף עם הלקוחות, לרבות מסירת הודעות שיווקיות ומסחריות ועדכונים בדבר מבצעים לפרטים נוספים ראו במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

הנך רשאי לבקש תיקון ו/או מחיקת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ“א-1981.

לתשומת ליבך: בקבלתך את המזוודה מהטיסה אנא בדוק את המזוודה לפני יציאתך את אולם המכס.

אין אנו אחראים לנזק הנגרם ע”י חברת תעופה או חברת הובלה אחרת.

בנקרה של נזק יש לדאוג לדו”ח נזק מחברת התעופה.

חברת טיטניום אחראית על ראשי רוכסני המזוודה ועל ידית אחיזה של המזוודה בלבד! במידה של נזק באחד מהגורמים האלה, התיקון התבצע בחנות היבואן בדרך יפו 56 ת”א.

תשימו לב!!! מזוודה היא אינה תיק המיועד לצבא, המזוודה מיועדת לטיסות בלבד!

פרטיות:

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

הפסקת שימוש ושינויים באתר:

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא

יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

מפעילת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של

השירותים או חבילות המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך

להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט

והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו“ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי

מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

יצירת קשר:

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בדוא“ל: [email protected]  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם

 

phone icon